Start arrow Kim jesteśmy
 
 
Kim jesteśmy Drukuj
03.01.2007.
  Kilka lat temu rozpoczęliśmy w Koszalinie nieformalne spotka­nia szabatowe dla osób identyfikujących się i sympatyzujących z narodem żydowskim. Zaczęliśmy od dwóch rodzin. Przez około rok spoty­kaliśmy się raz w miesiącu w prywatnych mieszkaniu na kolacji szabatowej. Po roku - dwa razy w miesiącu, nie tylko przy stołach w piątkowy wieczór, ale również na spotkaniach modli­tewnych w sobotę. Kultywując żydowską trady­cję świąt jak również święcenia szabatu, sięgamy do ewangeliczne­go nauczania Słowa Bożego.

Przez wieki dość powszechnie uważało się, że nie można być chrześcijaninem i praktykować tradycje żydowskie. Warto jednak przypomnieć, że Pan Jezus był Żydem i skrzętnie zachowywał Prawo Mojżeszowe. Sprzeciwiał się wprawdzie legalizmowi – mechanicznemu spełnianiu prawa - zakonu, jednak jako prawowity syn tego ludu zachowywał kulturę i zwyczaje narodowe.

Podjęliśmy trud dotarcia z Ewangelią do ludzi zagubionych i często za­straszonych dość powszechnie w naszym kraju okazywaną wobec nich niechęcią. Żydzi w naszym kraju, w obawie przed nieprzychylnymi re­akcjami otoczenia, często ukrywają swoje po­chodzenie. Starają się nie wyróżniać i być tacy jak wszyscy dokoła, nie okazywać głębokiej tę­sknoty serca za Bogiem. W czasie tych spotkań odkrywamy sens tradycji i kultury żydowskiej, jako korzeni chrześcijaństwa.

Na spotkaniach pojawiają się coraz to nowi lu­dzie i po dwóch latach grupa liczy około 20 osób. Pojawiło się pragnienie spotykania się częściej i funkcjono­wania bardziej formalnie. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Chewra. Zaczęliśmy zabiegać u władz miasta o przydział lokalu.

Wystąpiliśmy z propozycją utworzenia Domu Mniejszości Narodowych, przedstawiliśmy plan działania i podpisaliśmy list inten­cyjny z pozostałymi mniejszościami narodowy­mi: ukraińską, niemiecką i cygańską. Władze miasta Koszalina okazały przychylność, obecnie spotykamy się w lokalu przy ul. Zwycięska 168, w każdą sobotę o godz. 11.00 i w czwartek o godz. 18.00. Średnią frekwen­cja wynosi 40, a w święta żydowskie 120 osób. Spotkania te w swym charakterze przypominają raczej synagogę niż chrześcijańskie nabożeń­stwa.

Każdy może tu przyjść i poczuć się swo­bodnie w atmosferze akceptacji. Przychodzą młodzi i starzy, dzieci i dziadko­wie. Najmłodszy uczestnik ma 12 lat, najstarszy 90. Śpiewamy tradycyjne i zupełnie nowe pieśni żydowskie, po hebrajsku i po polsku. Rozważamy Słowo Boże Starego i Nowego Przymierza. „Chcemy służyć głównie ludziom pochodzenia żydowskiego i kon­tynuować służbę rozpoczętą cztery lata temu, aby budować społeczność Bożego Ludu, a także przyprowadzić każde­go do Boga, aby mógł się z Nim pojednać przez Mesjasza Pana Jezusa Chrystusa" 


Dearly beloved Friends in Yeshua Messiah

We are a new Congregation , whose sole aim is bringing the gospel of our Messiah to persons of Jewish origin, but not just that, we are operating on the principles of the Laws of Evangelism. Our Congregation is called Messianic Congregation Shelacheni in Koszalin.This Messianic Congregation is directed to persons with Jewish roots and our operations are built on the foundation as found in the Book of Genesis chapter 12: 3. The name Shelacheni has its Hebrew roots in the book of Isaiah 6:8 which means “Send Me”.

The city Koszalin lies at the North- West side of Poland, only four kilometers to the Baltic Seas and the Tourist center of Mielno. Koszalin, the headquarters of the Messianic Congregation Shelacheni has 130 thousand inhabitants. Poland is a country with its prominent part of cemeteries , and for every Jew, Poland is nothing short of the Auschwitz, extermination oven and a huge burial ground. However, irrespective of the general speculations , there still remains about (10,000) Ten thousand physical seeds of David in Poland .

Many of these seeds are embittered and embattled with difficulties that cannot be resolved without a personal relationship with God, and by coming to Hashem through Yeshua Messiah.

Poland is a roman catholic nation adopting pagan customs and philosophies which hinder God ordained practices and beliefs of the Bible , and more so, it prevents evangelizing and Bible believing ministries. The last Messianic Congregation ended its operations in Poland right before the Second World War, unfortunately, the Messianic Congregation had since then stopped its activities throughout the borders of Poland. Our Lord Adonai had pitied the remnants of the physical seeds of Abraham in Poland ,and revived men and women, through prayers of many , thereby setting up His Congregations.

By God’s Grace, many physical descendants of Abraham came to the Lord in our city Koszalin, that is the core reason why we decided to set up a new Messianic Congregation in Poland , first of its kind since the war, whereby everyone seeking God from the descendants of Abraham could come boldly to claim his or her Heritage by studying the Torah, observing the Sabbath, praising God in Hebrew Songs and Prayers. We want to thank all persons , who had constantly prayed, and prayer warriors, fighting earnestly for the redemption of the physical descendants of Abraham in the Eastern European Countries.

Our special thanks goes to men and women who had devoted their times and resources in publishing books, handouts, instituting Web sites which had helped us in no small measures, in sharing the Gospel of the Supernatural love of Yeshua.

May God of Abraham, Isaac and Jacob bless your work in His Vineyard