Start arrow Artyku造 arrow Anio這wie Tory
 
 
Anio這wie Tory Drukuj
05.01.2007.

To, 瞠 anio造 istniej - pisze Rambam w Przewod­niku dla zb陰kanych - nie wymaga 瘸dnego dowodu. Jest to wprost i po wielekro za鈍iadczone w Torze. Wiemy, 瞠 anio這wie s odr瑿nymi inteligencja­mi. S po鈔ednikami mi璠zy Bogiem, a tym, co istnieje. To dzi瘯i nim sfery si poruszaj, a ruch ten jest przyczy­n powstawania rzeczy, które maj powsta.
Anio jest wys豉nnikiem i dlatego ka盥y, kto ma do wykonania ja­k捷 misj od Boga, jest anio貫m. Tak wi璚 wszelki ruch dokonuje si za po鈔ednictwem anioów. Ale tylko ten ruch, który zgodny jest z Bosk intencj. Ka盥e dzie這 Bo瞠 jest wykonywane przez anio造. W Ksi璠ze Daniela czytamy: „Bóg mój pos豉 Anio豉 swego, który zamkn掖 paszcz瘯 lwom, aby mi nie zaszkodzi造” (6, 22). Wynika z te­go, 瞠 anio這wie kieruj zachowaniami ludzi i zwierz徠. Jak pisze Majmonides, równie ludzie mog wysy豉 - a wi璚 tworzy - swoje anio造. W ka盥ym razie wi瘯szo嗆 m璠r­ców uwa瘸, 瞠 anio造 powsta造 dnia drugiego.
W Bereszit - Pierwszej Ksi璠ze Moj瞠szowej - czytamy z kolei, 瞠 Bóg rzek: „Uczy闓y cz這wieka”. Jest tu u篡ta liczba mnoga. Nie oznacza ona bynajmniej, 瞠 Bóg radzi si kogo, jak stworzy t istot. Oznacza to tylko, powiada Majmonides, 瞠 cz這wiek zosta stworzony za po鈔ednictwem anioów i owo „my” obejmuje w豉郾ie te nie­bia雟kie istoty.

Ka盥e zadanie wymaga odr瑿nego anio豉, bo jak po­wiadaj m璠rcy: „Jeden anio nie wykonuje dwóch rze­czy, a dwa anio造 nie wykonuj jednej rzeczy”. Liczba anio­ów musi by przeto przeogromna. S zast瘼y anioów wst瘼uj帷ych i zst瘼uj帷ych. „Ka盥ego dnia 安i皻y Jedy­ny, b這gos豉wiony On, stwarza anio造, a one 酥iewaj przed Nim i odchodz”.
Nie wiadomo, czy anio這wie s 鄉ier­telni, czy 篡j wiecznie. Pewnie - jak powiada Majmoni­des - niektóre z nich s wieczne, inne znikaj. Anio jest tym, kto stoi na stra篡 czego, dba, by to, co zosta這 mu powierzone, trwa這, dzia豉這 zgodnie z planem Opatrzno­軼i. To co mo瞠 niekiedy trwa tylko przez czas jaki. Cz窷 si, które utrzymuj pewne rzeczy w ruchu, znika, inne pozostaj.
Tak samo jest zapewne z anio豉mi. Zale積ie od funkcji, jakie spe軟iaj, przybieraj odmienne kszta速y i po­zycje. Mog siedzie, sta. Niekiedy mog przyjmowa kszta速 kobiety lub m篹czyzny. Gdy pe軟i funkcj pos豉­ców, s stworzone z wiatru, gdy stoj przed Panem, uczy­nione s z ognia. A te, co stoj przed Panem i g這sz Jego chwa喚, s zgromadzone w czterech obozach.
Po prawicy stoi zast瘼 anioów Michaela, po lewicy Gabriela, przed Nim Uriela, a za Nim Rafaela. Tak, by 安i皻y Jedyny znaj­dowa si w samym centrum.
Wiemy to z XVlII - wiecznego zbioru midraszy rabiego Eliezera.
Anio造 s 鈍iadome tego, co czyni, lecz maj woln wol jedynie w zakresie powierzonych im zada, a „my mamy woln wol w zakresie swojej mocy”. Majmonides twierdzi, 瞠 ró積ica mi璠zy anio豉mi i lud幟i polega na tym, 瞠 to, co czyni potrafi cz這wiek, sytuuje si na najni窺zym stopniu doskona這軼i i 瞠 nasza zdolno嗆 wp造wania i nasze dzia豉nia s poprzedzone nie dzia豉niem, podczas gdy anio造 zawsze czyni dobro i zawiera si w nich tylko dobro i doskona這嗆 i ju w momencie zaistnienia osi庵aj pe軟i swych mo磧iwo軼i. W tym sensie anio造 s 鈍i皻sze ni lu­dzie i nic nie jest w stanie przewy窺zy ich w tej radykalnej 鈍i皻o軼i.
Tyle we wst瘼nie do analiz anielskich powiada naj­wi瘯szy z 篡dowskich filozofów.

Przejd幟y do koncepcji bli­szych mistykom oraz dawnym kabalistom.
Anio - po hebrajsku zwany malach - jest przede wszyst­kim wys豉nnikiem oraz po鈔ednikiem mi璠zy ni窺zymi i wy窺zymi 鈍iatami. Mo瞠 by emisariuszem Boga pos豉­nym w dó, do innych anioów i 鈍iatów ni窺zych, ale mo瞠 te przenosi wie軼i z do逝 w gór. W wizji Jakuba, na co zwracaj uwag rabini, pojawiaj si anio造 wchodz帷e i schodz帷e po drabinie stoj帷ej na ziemi, a wi璚 陰cz one to, co ziemskie, fizyczne, z tym, co znajduje si wy瞠j, w sfe­rze duchowej (niekiedy drabin Jakubow uto窺amiaj ra­bini z dusz cz這wieka, tronem zbudowanym w Imi Boga). Nale篡 przy tym pami皻a, 瞠 anio造 nie czyni niczego z w豉snej inicjatyw. Inni autorzy twierdz, 瞠 anio造 nie mog chodzi. Maj tylko jedn nog. Cz這wiek - co sta­nowi jego antropologiczny wyró積ik - to istota chodz帷a (mechalech). Anio nie mo瞠 chodzi, ale jest za to obda­rzony darem latania, a wi璚 zdolny do ruchu najpi瘯niej­szego i najdoskonalszego. Dlatego ma skrzyd豉 - czasem sze嗆, niekiedy cztery. Poniewa w tradycji 篡dowskiej nie wolno przedstawia istot boskich, to i anioów zwykle si nie maluje. U Chagalla anio造 maj jednak porz康ne, dwa, bia貫 skrzyd豉, które je okrywaj niby wielkie peleryny, cho obliczami przypominaj sympatycznych m這dzianów, którzy na chwilk wyszli ze swoich jeszybotów.

Cz這wiek to istota chodz帷a i obdarzona woln wol. W my郵i 篡dowskiej k豉dzie si wielki nacisk na ten fakt. Bóg ma w cz這wieku partnera w dziele 陰czenia i napra­wiania (tikun) 鈍iatów i od jego woli zale篡, czy wybierze prawe post瘼owanie w 鈍iecie niedoskona造m. Maj帷 woln wol, a wi璚 mog帷 osi庵n望 wr璚z doskona這嗆, potencjalnie mo瞠 wznie嗆 si nawet ponad wymiar aniel­ski. W istocie anio jest tylko jedn konkretn si陰, istot jednowymiarow. Ma jedno zadanie, gdy tymczasem cz這­wiek ma moc 陰czenia ró積ych 鈍iatów, a jego dusza za­wiera ró積e, czasem sprzeczne egzystencjalne do鈍iadcze­nia - ró積e dusze. Do tego cz這wiek, z racji swej wielowymiarowo軼i i daru duszy wewn皻rznej, tej Bo瞠j iskry, która czyni go cz這wiekiem, ma zdolno嗆 rozró積iania, przede wszystkim oddzielania dobra od z豉. Ta w豉郾ie zdolno嗆 pozwala mu wznie嗆 si na najwy窺ze wy篡ny, ale zarazem prze篡wa najg喚bsze upadki.
Natura ludzka, jak pisa Mosze Chaim Luzzatto, jest s豉ba i 豉two cz這wieka sk這­ni do 豉godno軼i, która sprzyja pope軟ianiu b喚dów. I dla­tego cz這wiek, który chce mie przywilej czczenia Stwór­cy, b這gos豉wiony On, musi pokona w豉sn natur i dzia­豉 z si陰 i energi. Z kolei anio jest ze swej istoty zawsze taki sam. Jest bytem statycznym, ma natur niezmienn i niewzruszon, dan mu w chwili stworzenia.

Wedle kabalistów miejsce anioów jest 軼i郵e okre郵o­ne. Najkrócej mo積a powiedzie, 瞠 istnieje pi耩 鈍iatów (olamim), którym odpowiadaj ró積e odmiany ludzkiej du­szy oraz poszczególne litery tajemniczego Imienia Boga (Jud He Waw He). Kolejne 鈍iaty tworz porz康ek zst­puj帷y objawienia, ko鎍z帷y si 鈍iatem fizycznym, w któ­rym Boskie 鈍iat這 jest niemal zupe軟ie zakryte.
Pierwsze dwa 鈍iaty to Adam Kadmon - cz這wiek odwieczny (cz這­wiek o dwóch p販iach, do którego odnosi si pierwszy opis stworzenia, to jakby matryca samego cz這wiecze雟twa, jego pe軟ia, wzorzec idealny), i Acilut - 鈍iat emanacji. S one domen Jedno軼i, sferami niedost瘼nymi 瘸dnemu cz這wiekowi. Nie dotrze do nich ani prorok, ani m璠rzec.
Po nich nast瘼uje 鈍iat stworzenia z niczego (creatio ex nihilo) - Be鎣a (stwarzanie okre郵one jest heberajskim s這­wem bara i obejmuje pierwszy opis powstania 鈍iata).
Na­st瘼na jest Jecira - 鈍iat tworzenia (kszta速owania), a na dole jest Asija - 鈍iat dzia豉nia.
安iatu Adama Kadmona odpowiada wola, Adlut - umys, Be鎣i - my郵, Jedrze - mowa, a Asiji - czyn.

Zasadniczo poziom anielski to poziom Jecira. Tu mo­na napotka wi瘯szo嗆 z nich. Skoro anio jest czy bywa wys豉nnikiem, a ka盥e s這wo Boga jest anio貫m, jest to poziom j瞛yka, mowy (pami皻ajmy: 鈍iat stworzony zo­sta dziesi璚ioma powiedzeniami [arrura] Boga). Mowa z kolei wyrasta z my郵i, my郵, by si zrodzi, musi by zapo鈔edniczona w wizji, umy郵e, a poprzedza j Boska wola, nazywana po hebrajsku racon. Wszystko, co widzimy i cze­go nie widzimy, wszystkie zdarzenia obecne, przesz貫 i przy­sz貫, istniej w racon - woli Stwórcy - i ich dalsze istnie­nie zale篡 od Niego. Racon jest si陰 duchow, b璠帷 廝ó­d貫m i podstaw ca貫go wszech鈍iata.

J瞛yk to po hebrajsku albo laszon, albo safa, co znaczy równie: „brzeg”, „druga strona” i „wargi”. Mówienie jest wi璚 sposobem pokonywania odleg這軼i, docierania do drugiego brzegu bez po鈔ednictwa fizycznego wysi趾u. Mowa 陰czy, ale zarazem nie niszczy odleg這軼i. Dystans fizyczny, a tym samym bezpiecze雟two i niezale積o嗆 dru­giej osoby nie s naruszone.
Ka盥y pozostaje na swoim miejscu, a mimo to istnieje mo磧iwo嗆 spotkania si i po­rozumienia. Mowa jest darem Boga, po鈔edniczy mi璠zy Bogiem a cz這wiekiem, ale te mi璠zy mn a drugim. Mowa przekracza dystans, znosi go - zachowuj帷 osob­no嗆 drugiej osoby, do której mam dost瘼 o tyle, o ile ukazuje mi si ona sw mow. Mowa mo瞠 te nie嗆 krzyw­d, fa連zywe oskar瞠nie, poni瞠nie. Nieuczciwo嗆 w mo­wie jest gorsza, jak czytamy w Talmudzie, ni nieuczci­wo嗆 w interesach. Podobnie jest z anio豉mi. Ale o tym pó幡iej.

O tyle, o ile mowa zakorzenia si w porz康ku hie­rarchicznym poszczególnych ohmim, a wi璚 jest zgodna z Boskim 豉dem, jest niesiona przez anio造, ma wymiar anielski. By mo瞠 w tym sensie, jak sugeruje to Majmonides, dobr mow ludzie te tworz swoje anio造. By mo瞠 wolno przypuszcza, 瞠 tam gdzie rodzi si najpi瘯­niejsze i najtrwalsze porozumienie, jak w przyja幡i i mi­這軼i, powstaj te anio造.
Jak czytamy w Talmudzie, „ka盥e s這wo emanuj帷e z Boga tworzy anio豉”. Co oznacza, 瞠 ka盥e Boskie s這wo jest faktycznie anio貫m, pos豉鎍em. S這wem Bóg oddzia­逝je na ni窺ze 鈍iaty.

Anio豉mi s這wa nazywane s cha - jot (czyli „istoty 篡j帷e”, „niebia雟kie zwierz皻a”). U Ezechiela czytamy: „Biega造 te one zwierz皻a, i wraca造 si jako pr璠kie b造skawice” (1, 14). Anio造 wi璚 zabudowu­j przepa嗆 mi璠zy 鈍iatami, spajaj je. Ze 鈍iatem anio­ów 陰czy si ta warstwa duchowa, któr nazywamy ruach - „wiatr”, „tchnienie” (o tchnieniu Boga mowa jest w opisie stworzenia cz這wieka).
W Tetragrammatonie odpowiada ona literze Waw. Ten, kto osi庵a poziom du­chowy symbolizowany poj璚iem ruach, odczuwa w豉­nie ruch, pchni璚ie, inspiracj. Na najwy窺zym pozio­mie ruach uobecnia si w prze篡ciu Boskiej inspiracji - Ruach Hakodesz - W tym stanie cz這wiek czuje si ca趾o­wicie uniesiony i przemieniony przez Boskie Natchnienie i wznosi na wy窺zy poziom, i uaktywnia si jego najdosko­nalsza dusza, zwana neszama.
Nale篡 przy tym pami皻a - o czym pisa w osobnym traktacie rabin Chaim Wo這篡ner, ucze wielkiego Gaona z Wilna - 瞠 cz這wiek stworzony zosta na podobie­stwo Elohim, na podobie雟two Boga, wyst瘼uj帷ego tu w豉郾ie pod takim imieniem. Bóg jest Elohim, co znaczy, 瞠 jest On Panem wszystkich mocy istniej帷ych we wszyst­kich 鈍iatach i 瞠 prowadzi je wedle Swej woli. Cz這wiek stworzony zosta z niczego, z py逝, i Elohim tchn掖 we ruach, czyni帷 篡j帷 dusz. Co znaczy, 瞠 cz這wiek, otrzy­muj帷 ruach, staje si duchow istot obdarzon zdolno­軼i mówienia i poruszania si.
Nawiasem mówi帷, Go­lem móg si porusza, ale nie móg mówi.
Tego daru mo瞠 udzieli tylko Bóg. Mowa jest wi璚 t zdolno軼i, która zbli瘸 cz這wieka do Boga, a by mo瞠 wr璚z go do Boga upodabnia. Mow cz這wiek przecie wyrasta ponad zwierz皻a.
U Arystotelesa podobnie - cz這wiek jest istot zdoln do porozumiewania si i tworzenia symboli, zna­ków, które umo磧iwiaj komunikacj. W ruach, jaki Elo­him tchn掖 w cz這wieka, zawiera si 篡wa dusza, która stoi ponad ni窺zymi 鈍iatami. Ruach jest wi璚, mo積a rzec, tym czym, czym 陰czymy si z Bogiem. Ten tylko, kto za­chowuje 鈍iadomo嗆 owego Boskiego tchnienia, ma dar nazywania rzeczy. I jego mowa jest wtedy mow, która 陰czy, dociera na drugi brzeg.

Ruach odpowiada za ludzkie emocje i cechy charakte­ru poszczególnych osób. Jest si陰 rozbudzaj帷 pragnie­nia, nami皻no軼i, ambicje. Zdolno嗆 wybierania mi璠zy dobrem i z貫m równie wywodzi si z ruach, tak jak wszyst­kie ludzkie zachowania oraz czynno軼i. Serce jest uwa瘸­ne za jego mieszkanie. W tym stopniu, w jakich ruach w豉­nie kojarzy si z uczuciami, a anio造 ze sfer w豉軼iw ruach, anio造 uwa瘸ne bywaj te za czyste emocje czy inaczej - za istoty pobudzaj帷e w cz這wieku jakie sk這n­no軼i: l瘯, lito嗆, mi這嗆. Cz窷 kabalistów mówi wi璚 o „zgromadzeniach anioów” podzielonych wedle rodzajów emocji, z których ka盥y w poszczególnym zgrupowa­niu wyra瘸 odr瑿ny odcie czy stopie ró積ych uczu i na­mi皻no軼i.

Anio造 pojawiaj si te na poziomie najni窺zym, w Asija, w domenie dzia豉nia, i 鈍iatu temu odpowiada z kolei dusza zwana nefesz, czyli dusza bior帷a. Najmocniej zwi­zana jest z ludzkim cia貫m. Najni窺zy 鈍iat odpowiada ostatniemu He Tetragrammatonu.
Tu anio te jest po­鈔ednikiem, ale zamieszkuj帷 鈍iaty fizyczne, ma zarazem do pokonania na swej drodze najwi瘯sze odleg這軼i. Anio造 te zwane s ofanim.
Imi tych anioów t逝maczy si jako „ko豉”, „wieloocy”. Ksi捫 ich chóru, Ofan, uto窺amiany bywa z Sandalfonem, anio貫m modlitwy, którego imi, zgodnie z etymologi podawan przez Zohar, zwi您ane jest z tym, 瞠 nosi sanda造. Sanda kojarzy si równie z ruchem. Podobnie jak ko這, które Ezechiel dostrzeg w Boskim ry­dwanie (merhawa), po鈔edniczy w ruchu, cho ruchem sa­mym nie jest.

Powiada si, 瞠 Ofan - Sandalfon jest w ka盥ej synago­dze, w ka盥ym zgromadzeniu wiernych, zbiera modlitwy i zanosi je do Tronu (poziom Berija), a wi璚 po鈔edniczy mi璠zy tym, co fizyczne, cielesne a tym, co duchowe. Ofan wraca potem na poziom Asija. W ten sposób zwi您ek mi­dzy tym, co duchowe, i tym, co fizyczne, podlega sta造m zmianom. Tu anio造 zdaj si najbardziej zapracowane. Biegaj w gór i w dó z milionami pró軸, 篡cze.

Osobne miejsce zajmuj cherubiny. Imponuj帷y jest opis czterech cherubów Bo瞠go rydwanu w wizji Ezechiela. Cherubiny stoj帷e na Arce zawieraj帷ej dwie kamien­ne Tablice i zwoje Tory zapisane przez Moj瞠sza, a podyk­towane przez Boga, przybra造 posta dzieci obdarzonych skrzyd豉mi i zwraca造 si twarzami ku sobie. Pot篹na du­chowa si豉 Tablic i Tory jest obecna mi璠zy cherubinami.
Prorok, który skupi swoj uwag na tym miejscu, móg osi庵n望 stan widzenia.
Raszi, najwi瘯szy komentator Tory, powiada z kolei: „Gdy Izrael wykonuje wol Wszechmoc­nego, cherubini zawracaj ku sobie oblicza, jak zakocha­ni w sobie m篹czyzna i kobieta. To symbolizuje mi這嗆 Bo­ga do Izraela”.
W Psalmie 18 czytamy: „A wsiad連zy na Cheruba la­ta; lata na skrzyd豉ch wiatrowych (ruach)”. Anio jest Bogu pomocny, gdy opuszcza swe naturalne miejsce, gdzie jest absolutnie niepoznawalny i niepoj皻y, by móg uka­za si prorokowi. Skrzyd豉mi anielskimi Bóg os豉nia Swoj Chwa喚. Nie ods豉nia si zupe軟ie, bo gdyby j ods這­ni, prorok zosta豚y o郵epiony i zdruzgotany. Wizja proro­ków najcz窷ciej staje si w obszarze ruach, w wymiarze mowy i komunikacji, odpowiadaj帷ej 鈍iatu Jecira.

Anio造 pojawiaj si równie w 鈍iecie Berija. Izajasz opowiada: „Roku, którego umar Uzyjasz, widzia貫m Pana siedz帷ego na stolicy wysokiej i wynios貫j, a kraj jego sza­ty wype軟ia 鈍i徠yni. Serafinowie stali nad nim, sze嗆 skrzyde mia ka盥y z nich, dwoma zakrywa twarz swoje, a dwoma przykrywa nogi swoje, a dwoma lata. I wo豉 jeden do drugiego, mówi帷: 安i皻y, 安i皻y, 安i皻y, Pan za­st瘼ów, pe軟a jest wszystka ziemia chwa造 Jego” (6, 1-3).
Poziom Berija jest poziomem Tronu Chwa造, odpowiada pierwszemu He niewypowiadanego Imienia, a na pozio­mie duchowym duszy zwanej neszama.
Anio造 Berija os豉­niaj Tron Chwa造, przes豉niaj帷 w ten sposób wy窺ze 鈍iaty i 鈍iat這 Acilut. Wspó販zesny rabin Adinai Steinzalz w niezwyk造m mistycznym dziele Trzyna軼ie p豉tków ró篡 pisze, 瞠 esencj serafinów stanowi czysta inteligen­cja. Przypomnijmy, 鈍iat Berija jest 鈍iatem my郵i. Sera­fini ujawniaj wy窺zy poziom 鈍iadomo軼i. S to anio造 stoj帷e w hierarchii najwy瞠j. Jest to, jak wiemy, 鈍iat dost瘼ny tylko duchom najwy窺zym, Moj瞠szowi, zwane­mu Mosze Rabejnu (czyli Naszym Nauczycielem).
Powy­瞠j Berija znajduje si 鈍iat emanacji, a ró積ica i odleg這嗆 mi璠zy nimi jest wi瘯sza ni mi璠zy pozosta造mi 鈍iatami.

Poziomu duchowego serafinów dosi璕aj m璠rcy - prorocy. Talmud powiada: M康ry jest silniejszy od proroka. M璠rzec - prorok stoi ponad prorokiem, bo temu pierw­szemu jest dany wgl康 w 鈍iaty przysz貫 i wy窺ze. Prorok z kolei jest zdolny zapowiedzie czas nadchodz帷y i jego wizja zwi您ana jest ze 鈍iatem Berija.
Anioów nie widz ani zwykli, ani niezwykli ludzie. Mog je dostrzec jedynie prorocy oraz m璠rcy. Jedni widz je na podobie雟two ludzi, inni ognia. W Bereszit Raba czytamy, 瞠 nim wykonaj swoje zdanie, anio造 nazywane s lud幟i, gdy je wype軟i, oblekaj si ponownie w kszta速y anielskie. To, jak widziane s anio造, zale篡 od rodzaju wizji i sta­nu duszy wizjonera.
W Bereszit Raba czytamy te: „Abra­hamowi, którego profetyczne moce by造 ogromne, anio造 pojawi造 si w postaci ludzi, Lotowi, którego si造 by造 s豉­be, w豉郾ie jako anio造”.
Anio造 komunikuj prorokom s這­wa Pana. Zjawiaj si w wizjach i snach. Jednak zwykli lu­dzie mog równie obcowa z anio豉mi - cho o tym zwy­kle nie wiedz. Wedle Midrasz Kohelet, gdy „cz這wiek 酥i, jego dusza rozmawia z anio貫m”. Nie oznacza to jednak, 瞠 ka盥y rodzaj snu jest snem proroczym lub 瞠 we 郾ie proro­cy otrzymywali najdoskonalsze przes豉nia.

Czy Szatan jest jednym z anioów, skoro, jak czytamy w Ksi璠ze Hioba, zjawi si po鈔ód „synów Bo篡ch” i sta­n掖 mi璠zy nimi przed Panem? Wymieniony jest osobno, jakby nie mia tej samej pozycji co pozostali. Rabi Szimon uwa瘸, 瞠 z豉 sk這nno嗆 i wielooki Anio 妃ierci s jed­nym i tym samym. A to jest w豉郾ie Szatan. Mo積a wi璚 uwa瘸 Szatana za swoistego anio豉. Ka盥emu cz這wiekowi, jak ucz m璠rcy, towarzysz dwa anio造, jeden po naszej prawicy, drugi po lewicy. Jednego uto窺amiamy z do­brymi, a drugiego ze z造mi sk這nno軼iami. W Gemarze stwierdza si to wprost: jeden jest dobry, a drugi z造. Czy­tamy te, 瞠 安i皻y B這gos豉wiony 瘸逝je, 瞠 uczyni z貫 po膨dania (Suka 52).

O z造ch anio豉ch wspomina te ksi璕a Zohar. Po tym, jak Adam zgrzeszy, zosta wygnany z Ogrodu i uzyska przebaczenie, dwaj anio這wie, Aza i Aziel, powiedzieli Panu, 瞠 gdyby znale幢i si na jego miejscu, potrafiliby nie ulec z造m pokusom. Pan obstawa przy tym, 瞠 cz這wiek jest m康rzejszy od anioów i dlatego str帷i pysza趾ów na ziemi, by przybrali wygl康 synów cz這wieczych. Gdy zna­le幢i si na ziemi, zgrzeszyli i oni. Uwiod造 ich kobiety tego 鈍iata i sp這dzili z nimi synów, zwanych gigantami.
Do dzi, jak powiada Zohar, 篡j potomkowie gigantów i ucz lu­dzi sztuk magicznych oraz czarów. Ta historia dowodzi, 瞠 anio造 zajmuj nale積e im, a wysokie miejsce, gdy pos逝sz­ne s swemu Stwórcy i nie che逍i si zaletami, które by­najmniej nie s ich zas逝g.
Anio造, jak zosta這 to ju powiedziane, s si陰 jednost­kow. Maj jedno zadanie. „Jeden anio nie spe軟ia dwóch poselstw” - czytamy w Bereszit Raba. Nie jest w ich w豉s­nej mocy po陰czenie ze 鈍iatami stoj帷ymi powy瞠j. Dla­tego Izajasz pisa o „stoj帷ych serafinach”. Jedynie w mo­cy cz這wieka jest zespolenie i po陰czenie 鈍iatów i ich 鈍ia­te dzi瘯i dobrym czynom. Przeto nawet anio造 - pisa Chaim Wo這篡ner - „mog odczu podniesienie i wzboga­cenie swojej 鈍i皻o軼i przez ludzkie czyny i dzi瘯i nim, po­niewa anio jest w rzeczy samej cz窷ci cz這wieka”.

Wykonuj帷 przykazania (micwot), cz這wiek nie tylko dokonuje aktu przemiany w 鈍iecie fizycznym, ale rów­nie w duchowym. I w豉郾ie ta skupiona duchowo嗆 i 鈍i皻o嗆, jaka objawia si w poszczególnych micwach, jest tym, co rodzi anio造, czyli now, duchow rzeczywi­sto嗆, przynale積 鈍iatu mowy i stwarzania (czyli Jecira i Berija). Cz這wiek, który si modli czy kieruje swój umys ku Bogu, tworzy anio豉. Taki anio, cho zwi您any z cz這­wiekiem, staje si w 鈍iecie Jecira odr瑿nym bytem. W ten oto sposób ofiara mi豉 Bogu czy dzi瘯czynienie obecne w micwie wznosi si ku górze i wprowadza zmiany w sys­temie wy窺zych 鈍iatów. Tak samo ludzie tworz niszczy­cielskie anio造, zwane „diab豉mi” czy „demonami”, b璠­ce wyrazem zwi您ku ludzi z tymi wymiarami rzeczywisto­軼i, które stoj w opozycji do 鈍i皻o軼i.

Anio bywa te wys豉nnikiem wy窺zych 鈍iatów. Ale cz這wiek, zamieszkuj帷y w obszarze dzia豉nia, mo瞠 „zo­baczy” anio豉 jedynie w sposób ograniczony i niepe軟y. Zazwyczaj w徠pimy w tego rodzaju 鈍iadectwa. Zwykli ludzie, jak naucza Talmud, nie s ani zdolni do wielkich prze篡 i wzlotów, ani tym samym do wielkich upadków. A tych zwyk造ch jest wi瘯szo嗆. Pozostaje tylko zawierzy m璠rcom i prorokom oraz ich objawieniom. Oni musz pozosta przewodnikami po krainach, które zamieszkuj anio造. Simha 

 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »